Material x Design = Sustainable Future Space

Material x Design = Sustainable Future Space

National Exhibition and Convention Center(Shanghai)6.2H Salon4

Organzier: MMU BAU Fenestration Co., Ltd.

time Topic Guest
10:00 -10:05

ZHANG Yi

10:05 -10:25

LEI Yutang

10:25 -10:45

XU Gang

10:45 -10:05

ZHANG Xianming

11:05 -11:25

SHEN Yizhu

11:25 -12:00 Panel Discussion

LEI Yutang, XU Gang, ZHANG Xianming, SHEN Yizhu